GDPR – Informace pro účastníky řízení

Informace pro účastníky řízení o zpracování osobních údajů

dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je soudní exekutorka Mgr. Blanka Březinová, Exekutorský úřad Bruntál, se sídlem Dr. E. Beneše 1497/21, 792 01 Bruntál, IČ 04512961 (dále jen „Správce“).

2. Kontaktní údaje pověřenece pro ochranu osobních údajů

Správce jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, jehož je možné kontaktovat prostřednictvím e-mailu na adrese poverenec@exekutor-bruntal.cz.

3. Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů

Osobní údaje účastníků exekučního řízení (dále jen „Subjekty údajů“) jsou zpracovávány za účelem výkonu exekuční a další činnosti dle příslušných právních předpisů. Tyto činnosti zahrnují zejména:

 • výkon exekučních titulů;
 • zřizování exekutorského zástavního práva;
 • poskytování právní pomoci oprávněnému nebo povinnému po vydání exekučního titulu;
 • provádění autorizované konverze dokumentů;
 • přijímání peněz, listin a jiných movitých věcí do úschovy;
 • doručování písemností;
 • provádění dražeb movitých a nemovitých věcí na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí;
 • sepisování exekutorských zápisů;
 • sepisování návrhu na povolení oddlužení
 • vedení personální a mzdové agendy
 • aj.

Právní základem pro zpracování osobních údajů Subjektů údajů je plnění právní povinnosti a výkon veřejné moci, případně plnění smlouvy či oprávněný zájem.

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

Předmětem zpracování u oprávněných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti s podáním exekučního návrhu a jeho příloh. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo;
 • číslo účtu.

Předmětem zpracování u povinných, kteří jsou fyzickou osobou, jsou osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v rámci provádění exekuční činnosti. Zdrojem těchto údajů jsou zejména veřejné a neveřejné seznamy a rejstříky, třetí osoby v důsledku reakcí na součinnostní dotazy exekutora, oprávnění a další osoby dotčené postupem exekutora. Zpracovávanými osobními údaji povinných jsou zejména:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, nebo pobytu cizince na území ČR, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, adresa místa podnikání, ID datové schránky, atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo; IČO
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, údaje o zaměstnavateli, údaje o dlužníku povinného, údaje o účasti v obchodních firmách, číslo řidičského oprávnění, údaje o zdravotní pojišťovně, movité věci, nemovité věci, údaje o zdanitelných příjmech dle podaného daňového přiznání).
 • rodinný stav a datum změny rodinného stavu
 • omezení svéprávnosti

Předmětem zpracování u zaměstnavatelů, kteří jsou fyzickou osobou, jsou ty osobní údaje, které jsou exekutorovi poskytnuty v souvislosti se zjištěným zaměstnavatelem povinného. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, nebo pobytu cizince na území ČR, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, adresa místa podnikání, ID datové schránky, atp.);
 • datum narození, IČO

Předmětem zpracování u osob žádajících o povolení oddlužení, jsou to ty údaje, které byly žadatelem soudní exekutorce poskytnuty za účelem sepisu a podání návrhu na povolení oddlužení. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, nebo pobytu cizince na území ČR, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, adresa místa podnikání, ID datové schránky, atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo; IČO
 • údaje o majetku (peněžní účty, spoření, údaje o zaměstnavateli, údaje o dlužníku povinného, údaje o účasti v obchodních firmách, movité věci, nemovité věci, údaje o zdanitelných příjmech dle podaného daňového přiznání)
 • údaje o závazcích dlužníka
 • rodinný stav a počet vyživovaných osob

Předmětem zpracování u dobrovolných dražeb majetku fyzických osob, jsou to ty údaje, které byly soudní exekutorce poskytnuty navrhovatelem dražby. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení vlastníka dražených věcí;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, nebo pobytu cizince na území ČR, doručovací adresa, tel. číslo, e-mailová adresa, adresa místa podnikání, ID datové schránky, atp.);
 • datum narození;
 • rodné číslo; IČO
 • údaje o draženém majetku

Předmětem zpracování osobních údajů zaměstnanců jsou takové údaje, které byly zaměstnanci soudní exekutorce poskytnuty za účelem splnění povinností vyplývajících z pracovně-právních vztahů. Těmito údaji zejména jsou:

 • jméno a příjmení zaměstnance;
 • datum narození, rodné číslo;
 • kontaktní údaje (adresa trvalého pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • číslo účtu u peněžního ústavu;
 • údaje o zdravotní pojišťovně zaměstnance

  5. Příjemci osobních údajů

  Příjemci osobních údajů jsou:

  • externí dodavatelé soudní exekutorky (mzdová účetní, IT pracovník, soudní znalec, atp. – a to vždy pouze v rozsahu nutném ke splnění zákonných či smluvních povinností)
  • zaměstnanci soudní exekutorky
  • oprávněným v exekučních řízeních (pouze údaje o povinném – viz výše)
  • insolvenční správci v případě podání návrhu na povolení oddlužení
  • dále výhradně osobám, jimž je soudní exekutorka dle příslušných právních předpisů povinna poskytnout součinnost

  Správce předává osobní údaje účastníků exekučního řízení a osob dotčených jeho postupem zejména v případech, kdy je mu uložena povinnost poskytnout exekuční spis nebo jeho část typicky dohledovým orgánům, soudům a orgánům činným v trestním řízení.

  Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám.

  6. Doba zpracování osobních údajů

  Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení exekučního řízení nebo výkonu další činnosti. Po jejich skočení jsou osobní údaje archivovány po dobu určenou v příslušných právních předpisech (účetní a daňové předpisy, občanský soudní řád, exekuční řád a stavovské předpisy). Po uběhnutí stanovených lhůt jsou osobní údaje likvidovány.

  7. Práva subjektu údajů

  Subjekt údajů má právo požadovat od Správce a informace a přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti profilování a automatizovanému rozhodování, pakliže jej Správce provádí, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR.

  Kontakt

  Exekutorský úřad Bruntál

  Mgr. Blanka Březinová, soudní exekutorka

  nám. Míru 66/5, 792 01 Bruntál

  IČ: 04512961   DIČ: CZ8458075802

  ID DS: ycka7jp

   

  Bankovní spojení

  257305731/0300 - pro řízení zahájena do konce roku 2014

  272529442/0300 - pro řízení zahájena od roku 2015

  272529629/0300 - pro dražby nemovitých věcí

  Úřední hodiny

  Doba určená pro styk s veřejností:
  pondělí, středa 8:00-11:30, 12:00-15:00

  Doba určená pro vyřizování telefonických dotazů:
  pondělí-čtvrtek 8:00-11:30, 12:00-15:00
  pátek 8:00-12:00

  Tato stránka využívá pouze funkční cookies. Jiné typy cookies (marketingové, analytické, preferenční) nevyužíváme.